Privacy beleid


Ons privacybeleid

Smartclix (MailClix en LadyClix worden verder onder noemer Smartclix gebracht) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Smartclix is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Smartclix
Postbus 96049
1006 EA Amsterdam
E-mail: admin@smartclix.nl

Smartclix is een online spaarprogramma waarvoor je je moet registreren. Na registratie bewaren wij het door jouw gekozen wachtwoord, de door jouw opgegeven persoonsgegevens en de gegevens van acties waaraan je hebt meegedaan of aankopen die je hebt gedaan. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren jouw activiteit omtrent jouw genomen acties zodat wij kunnen bijhouden hoeveel punten en geld je hebt gespaard. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smartclix verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
Woonplaats;
Land;
E-mailadres;
IP-adres;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
IBAN nummer;
Wachtwoord.
Als je lid wilt worden van Smartclix is het verstrekken van voornaam, tussenvoegsel en achternaam, woonplaats, land, e-mailadres en wachtwoord een vereiste.
Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die je toestuurt (e-mailadres en naam) bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Jouw e-mailadres is gekoppeld aan jouw wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw e-mailadres en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van deze gegevens. Wanneer je vermoedt dat je wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smartclix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het toesturen van e-mailberichten;
Het toekennen van vergoeding;
Het afhandelen van jouw saldo uitbetaling;
Het afhandelen van een vraag of klacht;
Het beveiligen van jouw Smartclix account;
Het voorkomen van misbruik en fraude;
Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Smartclix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smartclix) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smartclix bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. Voornaam tussenvoegsel en achternaam, woonplaats en land: die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie, wachtwoord en gegevens over jouw activiteiten op onze website: deze gegevens bewaren wij zolang je een actief lidmaatschap hebt bij Smartclix.

2. E-mailadres, IP-adres: deze gegevens bewaren wij zolang je een actief lidmaatschap hebt bij Smartclix plus 60 maanden voor het kunnen aantonen van de toestemming die door jou is gegeven aan Smartclix voor het gebruik van jouw persoonsgegevens.

3. IBAN nummer: dit gegeven bewaren wij zolang je een actief lidmaatschap hebt bij Smartclix plus de fiscale bewaarplicht van 7 jaar (84 maanden) indien je een uitbetaling hebt ontvangen zodat Smartclix kan controleren bij vragen of de betaling is voldaan. In het achtste jaar wordt je data verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Smartclix verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens van derden
Je kunt op onze website ook persoonsgegevens van derden aan Smartclix verstrekken, bijvoorbeeld als je naar iemand een uitnodiging stuurt om deel te nemen aan Smartclix. Door het invullen van deze persoonsgegevens op onze website verklaar je daarvoor toestemming verkregen te hebben van de persoon waarop deze persoonsgegevens betrekking hebben. Je vrijwaart ons voor aanspraken van deze derde in verband met de verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smartclix gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Smartclix account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smartclix.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar (verzet), vergetelheid of wil je een overzicht ontvangen van al jouw data dat bekend is bij Smartclix of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar admin@smartclix.nl.
Smartclix zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Smartclix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het gaat hier om websites waarnaar wij doorlinken zodat je mee kunt doen aan acties waarmee je geld en punten kunt sparen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smartclix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze support of via admin@smartclix.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.